KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinička patologija, citologija i humana genetika

Osnovna djelatnost Klinike:

Klinička patologija i citologija je osnovana 2002. godine, a od 2005. godine je preuzela kompletnu dijagnostičku djelatnost iz domena anatomske patologije za Univerzitetski klinički centar Sarajevo. Danas predstavlja najveću histopatološku i molekularnu laboratoriju u Bosni i Hercegovini.

Rutinska dijagnostika svih segmenata anatomske patologije.

Broj biopsija: cca 14.000 godišnje
4.500 citoloških nalaza
500 nalaza protočne citometrije
950 citogenetskih nalaza
500 nalaza (5000 analiza) protočne citometrije godišnje
Broj intraoperativnih biopsija godišnje: 700
Broj autopsija: cca 50-70 godišnje

Imunohistohemijski laboratorij posjeduje preko 100 različitih antitijela namijenjenih za dijagnostiku malignih i nemalignih oboljenja. Laboratorij za CISH vrši odredjivanje amplifikacije HER-2/neu gena, kod pacijentica sa karcinomom dojke. Imunohistohemijski nalaz se piše direktno sa opisom i morfologijom. Ukoliko smatramo da se treba decidno izjasniti o tipu tumora obično radimo imunohistohemijsko bojenje.


Jedini u državi radimo:

– širok dijapazon molekularnih analiza
– histopatološke i molekularne analize sa analizom tkiva i detekcijom specifičnih prediktivnih i prognostičkih biomarkera i mutacija koji su značajni za terapiju pacijenata oboljelih od hroničnih i malignih oboljenja
– Uvedena je imunocitokemija na Odjelu citopatologije: prethodno rađena na razmazima, ali obzirom na nedostatke ove tehnike uveden je stanični blok u rutinsku dijagnostiku što omogućava bržu dijagnostiku, bržu terapiju nauzorcima dobivenim manje invazivnim metodama.
– radimo FISH metodu za translokacije koje daju podatak kliničaru o prognozi pacijenta pa se na taj način pacijenti selektiraju za autolognu transplantaciju.
– radimo molekularni monitoring za praćenje leukemija.
– Radimo brojanje matičnih stanica.
– FISH metode za detekciju rekurentnih genetskih abnormalnosti kod leukemija, dijagnostika limfoma, solidnih i mezenhimalnih tumora.

Uveli smo molekularnu dijagnostiku od 2007 godine.

Radimo citogenetske analize za amnionsku tekućinu, analize kariograma ne samo za hematološke pacijente nego i za pacijente sa pedijatrije.

Od 2009. godine uveli smo protočnom citometriju za brzu dijagnostiku hematoloških oboljenja.

Radimo molekularna testiranja pojedinačnih specifičnih genskih mutacija, koji su preduvjet za ciljano liječenje bolesnika s karcinomima pluća, dojke, jajnika, debelog crijeva i melanoma molekularna testiranja pojedinačnih specifičnih genskih mutacija, koji su preduvjet za ciljano liječenje bolesnika s karcinomima pluća, dojke, jajnika, debelog crijeva i melanoma iz parafinskih blokova:

– molekularno testiranje karcinoma pluća (EGFR gen, ROS, RAS, ALK gen/protein),
– malignog melanoma (BRAF gen),
– karcinom dojke Her2,
– kolorektalni karcinom (markeri mikrosatelitne nestabilnosti: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2),
– Markeri odgovora na imunoterapiju (PD-1 i PD-L1; testiranje kod nemikrocelularog karcinoma pluća, karcinoma mokraćnog mjehura, te testiranje kod ostalih malignih oboljenja gdje postoji klinička indikacija za imunoterapiju).

Planiramo uvođenje dodatnih molekularnih analiza I određivanje klinički značajnih mutacija iz krvi pacijenata sa malignim oboljenjima (liquid biopsy) čime ćemo kompletirati sveobuhvatnu molekularnu analizu carcinoma pluća I gastrointestinalnog trakta.

OJ Klinička patologija i citologija organizira jednom godišnje „Bryan Warren škola patologije" u saradnji sa British Division of the International Academy of Pathology i jednom godišnje „Bosansko Turska škola citopatologije”.

Više informacija o aktivnostima klinike potražite na linku "Ostale informacije" koji se nalazi na meniju lijevo.


Doc. dr. Nurija Bilalović, šef Kliničke patologije i citologije

tel. +387 33 298 364
fax. +387 33 297 826
kcuspatologija@kcus.ba

LJEKARSKE SOBE DIP III SPRAT:

tel. tel. lokal: 8694, 7034, 8695, 8263

LJEKARSKA SOBA CITOLOGA DIP II SPRAT: DR. SILAJDŽIĆ-BRKIĆ

tel. lokal: 8406

Soba mladih ljekara:

tel. lokal: 7854

Laboratorija za humanu genetiku

tel. +387 33 298 405

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.