KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Klinika za nefrologiju


Osnovna djelatnost Klinike:

Klinika za nefrologiju UKCS egzistira 34 godine kao samostalna organizaciona jedinica. Tokom čitavog tog perioda ova Klinika je pružala visoko diferenciranu dijagnostiku i terapiju, uz bavljenje naučnoistraživačkim i edukativnim radom.

U skladu sa savremenim međunarodnim preporukama za dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti nefrologije i nadomjesnih metoda bubrežne slabosti, Klinika za nefrologiju se bavi:

- funkcionalnim ispitivanjem bubrega,
- ultrazvučnom dijagnostikom,
- biopsijom bubrega,
- dijagnostikom i liječenjem renalne hipertenzije,
- dijagnostikom i liječenjem glomerularnih i tubulointersticijalnih bolesti,
- dijagnostikom i liječenjem bubrežnih bolesti u sklopu sistemskih bolesti,
- liječenjem akutne i hronične renalne insuficijencije,
- dijagnostikom i liječenjem renalne osteodistrofije,
- peritonealnom dijalizom (pripremom bolesnika za peritonealnu dijalizu, provođenjem ovog vida aktivnog tretmana i      liječenjem komplikacija bolesnika na peritonealnoj dijalizi, kao i ambulantnim praćenjem ovih bolesnika),
- pripremom bolesnika u terminalnoj renalnoj insuficijenciji za transplantaciju bubrega,
- aktivnim učešćem u realizaciji žive i kadaverične transplantacije bubrega,
- kontrolama i liječenjem komplikacija transplantiranih bolesnika,
- pružanjem konsultativne službe za Univerzitetski klinički centar u Sarajevu,
- participiranjem u radu internističke službe Klinike urgentne medicine,
- ambulantnim pregledima nefroloških bolesnika,
- nastavnom djelatnošću u okviru Katedre za internu medicinu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu tokom cijelog perioda svog postojanja (ova Klinika je dala jednog dekana i jednog prodekana Medicinskoga   fakulteta Univerziteta u Sarajevu),
- edukacijom liječnika iz oblasti nefrologije u okviru interne medicine i različitih specijalističkih disciplina, te subspecijalizacije iz nefrologije,
- edukacijom srednjeg medicinskog kadra,
- naučnoistraživačkim radom (realiziran značajan broj magistarskih i doktorskih radova, objavljeni brojni naučni i stručni radovi, te više udžbenika i monografija),
- organizacijom naučno-stručnih manifestacija iz uže oblasti djelovanja (kongresi, seminari, sručne škole).

Nove terapijske procedure:
2008. godine napravljena prve dvije kadaverične transplantacije bubrega u okviru urološko-nefrološko-anesteziološkog tima.
2010. godine kod pacijenata sa transplantiranim bubregom uveden u tretman imunosupresiv Prograf (tacrolimus), uz praćenje nivoa lijeka u krvi.
2010. godine uveden software-ski program "patient on-line” u cilju praćenja funkcije peritonealne membrane kod pacijenata liječenih peritonealnom dijalizom.
2011. uveden PFT test za procjenu transportnih karakteristika peritonealne membrane
2012. godine uspješno urađene tri žive srodne transplantacije bubrega i dvije kadaverične transplantacije bubrega.
2013. godine uspješno urađene 4 transplantacije bubrega i uveden imunosupresiv Myfortic (Mycophenolate natrium).
2014. godine po prvi put u UKC Sarajevo za potrebe peritonealne dijalize ugrađen CAPD kateter laparoskopskom tehnikom.


 
 

doc. dr. Damir Rebić, šef klinike

tel. +387 33 297 042
tel. +387 33 297 123
fax. +387 33 297 816
nefrologija@kcus.ba

Glavna sestra Klinike

tel. +387 33 297 925
fax. +387 33 297 817

Odjel standardne njege

tel. +387 33 297 223

Odjel intenzivne njege

tel. +387 33 297 310

Nefrološko savjetovalište

tel. +387 33 297 155
tel. +387 33 298 361

Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.