KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Novosti - Centralna sterilizacija

Simpozij - Upravljanje medicinskim otpadom u UKC Sarajevo

Utorak 15. sep/ruj 2015.

U organizaciji Instituta za NIR, Centralne sterilizacije UKCS, Epidemiološke službe i Službe za tehničko-zdravstvenu zaštitu UKCS održan je Simpozij na temu "Upravljanje medicinskim otpadom u UKC Sarajevo".

 Učesnike Simpozija u uvodnom govoru pozdravili su prof. dr. Zoran Hadžiahmetović, direktor Instituta za NIR i prof. dr. Adnana Talić-Tanović, šefica Centralne sterilizacije.

 Profesor Hadžiahmetović je izrazio nadu da će  današnji simpozij pored analize i predstavljanja ukupnog dosadašnjeg djelovanja na zbrinjavanju medicinskog otpada u UKCS dati i neke nove procesne odnosno tehnološke informacije koje će biti od koristi svima onima koji se bave ovom problematikom.

„Osnovni cilj  simpozija je potvrđivanje principa sistema sveukupnog upravljanja otpadom koji se razvija i zasniva na hijerarhijskom načinu postupanja i to od kontrole mjesta nastanka do mjesta konačne dispozicije. Prioritet je svakako izbjegavanje nastanka otpada. Obzirom da to nije uvijek moguće potrebno je otpad učiniti bezopasnim, primjerno ga sortirati, predobraditi, na poseban način transportirati, konačno obraditi i ostatke prikladno deponirati. Završna metoda obrade mora biti ona koja će proizvesti najmanji rizik za ljudsko zdravlje i okoliš. Provođenje sistema sveukupnog upravljanja otpadom predviđa zbrinjavanje medicinskog otpada i sa manje finansijskih sredstava jer jeftinija alternativa za deponiranje velike količine medicinskog otpada nije prihvatljiva u okviru tehnološkog i komunalnog otpada.

 Da bi se izbjegao rizik prenošenja bolesti sa medicinskog otpada treba uspostaviti i mjere predostrožnosti i nadzora, kao i provesti obuku ili edukaciju zdravstvenog i drugog osoblja koje rukuje otpadom u smjeru: upoznavanja sa pravilima odlaganja, razvrstavanja  prema izvoru i načinu nastanka, sortiranja na mjestu njegovog nastanka, korištenja adekvatne zaštitne opreme, načina zatvaranja ambalaže, pažljivog transporta  do mjesta odlaganja, ambalaže koja mora biti vidno označena i primjerene dezinfekcije poslije kontakta sa medicinskim otpadom", kazao je prof. dr. Hadžiahmetović.

 Prof. dr. Adnana Talić-Tanović je istakla da su ciljevi  Simpozija upoznavanje sa načinom upravljanja medicinskog otpada a posebno uposlenika UKCS jer većina nema dovoljno znanja o ovoj problematici, te ukazati na opasnosti nepravilnog zbrinjavanja medicinskog otpada. Obuka zaposlenih za poslove razdvajanja, obilježavanja, pakovanja, odlaganja i tretmana medicinskog otpada. Motivisanje zaposlenih za efikasno upravljanje medicinskim otpadom. Multidisciplinarna saradnja u cilju uređivanja sistema upravljanja medicinskim otpadom, kako na nivou zdravstvene ustanove, tako i na teritoriji administrativnog okruga.

U UKCS-u se od 2004. godine infektivni otpad tretira u vlastitoj režiji i to u dezinfekcionoj stanici u krugu Kliničkog centra.
Za svaku vrstu medicinskog otpada koji nastaje u UKCS-u su uspostavljenje procedure od mjesta nastanka, odlaganja do krajnjeg tretmana.
Prisutni na Simpoziju su se upouznali sa najsavremenijim načinom zbrinjavanja medicinskog otpada na Klinici u Klagenfurtu, Austrija , a predavač je bio mr.sci Albin Kanuder .
Prikazan je promotivni film o zbrinjavanju pojedinih vrsta medicinskog otpada u UKC Sarajevo, autor Lejla Arnautović, inženjer zaštite okoliša UKCS-a.
Mr.sci.dr. Aida Pitić, je prezentirala rezultate ankete o znanju uposlenika UKC Sarajevo o medicinskom otpadu.
Ispred kompanije MESS Zenica koja zastupa i distribuira aparate Sintion za sterilizaciju i dezinfekciju medicinskog otpada u UKCS-u , Ena Petrušić, dipl.ecc. prikazala je dosadašnja iskustva u tehnologiji zrbinjavanja medicinskog otpada.
O ulozi medicinske sestre u zbrinjavanju infektivnog otpada prisutne je upoznala glavna sestra Epidemiološke službe UKCS Azra Muzurović dipl.med.sestra.
O značaju zbrinjavanja medicinskog otpada sa aspekta zaštite okoliša kao i sistem zbrinjavanja medicinskog otpada u UKCS-u su govorile šefica Službe za tehničko zdravstvenu zaštitu Naida Hodžić dipl. ing. i inženjer zaštite okoliša Lejla Arnautović dipl.ing.
Odlaganje radioaktivnog otpada i način zbrinjavanja u UKC Sarajevo prikazao je dr.sci Adnan Beganović dipl.fiz.
Na kraju simpozija nakon diskusije doneseni su zaključci koji će se sa prezentacijama u CD formi distribuirati svim klinikama UKCS.

Centralna sterilizacija - Utorak 15. sep/ruj 2015.
Simpozij - Upravljanje medicinskim otpadom u UKC Sarajevo
Centralna sterilizacija - Utorak 18. nov/stu 2014.
Edukacija o dokumentaciji i kontroli dezinfekcije i sterilizacije
Centralna sterilizacija - Ponedjeljak 17. nov/stu 2014.
Edukacija o dokumentaciji i kontroli dezinfekcije i sterilizacije
Centralna sterilizacija - Srijeda 12. jun/lip 2013.
Sterilizacija u UKCS-u na evropskom nivou

Objavljeno 28.6.2018 u 08:00
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 8 beba, od toga 6 dječaka i 2 djevojčice. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine pregledana su 186 pacijenta. U internističkoj 77, a u hirurškoj ambulanti 109 pacijenta.