KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Ostale informacije - Klinika za pedijatriju 1


Rad Klinike

  • Klinika radi 24 sata u kontinuitetu. Jutarnji sastanci, sastanci u poslijepodnevnim satima gdje se Kolegij upoznaje sa pacijentima u intenzivnoj, postintenzivnoj kao i standardnoj njezi, prijemima, otpustima, premještajima i konzilijarnim pregledima, uz diskutovanje svakog slučaja.
  • Osim svakodnevnih vizita, sedmično se vrši Velika vizita uz prisustvo kompletnog medicinskog osoblja, kao i specijalizanata, sekundaraca, studenata (medicine, stomatologije i Fakulteta zdravstvenih studija), subspecijalista i ljekara na profesionalnoj edukaciji iz različitih polja pedijatrije.
  • Svakog petka se održavaju Kolegij ljekara i Kolegij Glavnih medicinskih sestara na kojem se evaluiraju pacijenti, stanje na odjeljenjima u odnosu na slobodne kapacitete, opremu, kadar, interpersonalne odnose, iznošenje i rješavanje eventualnih problema u svakodnevnom radu, epidemiološku situaciju, uz plan za predstojeći vikend. Redovno je organizovan transport hirurških pacijenata od hirurške sale do Pedijatrijske klinike, uz 24h dispoziciju ljekara za: Dječiju hirurgiju, ORL, Neurohirurgiju, ortopediju i infektivnu kliniku, kao i ispomoć liječničkog kadra Klinici za Ginekologiju i akušerstvo, uz mjesečne dežure u Centru za srce prilikom posjeta kardiohirurških timova iz inostranstva.Uspostavljena je i Edukacija majki pratilja po odjeljenjima, koja se vrši od strane Glavne medicinske sestre svih 13. odjela, kao i trening novoprimljenih medicinskih sestara/tehničara.
  • Uvedena je Interaktivna nastava, koja se održava jednom sedmično za specijalizante, ljekare sekundarce i ljekare na kruženju. Svakog mjeseca se analizira Poslovanje Klinike: rad odjeljenja (prijemi/otpusti), savjetovališta, prijemne ambulante, dnevne bolnice uz dijagnostičke procedure, usluge, konsultativne preglede, zbirne i po kantonima.
  • Na sedmičnim stručnim sastancima Kolegija ljekara prezentiraju se interesantni slučajevi uz novosti iz literature, kao i na stručnim sastancima medicinskih sestara.Mjesečni sastanci o mortalitetu uz analizu svakog pacijenta, sedmični sastanci sa dječijim radiolozima, a po potrebi službe i konzilijarni sastanci, uz sastanke Katedre za pedijatriju, predstavljaju dio svakodnevne aktivnosi Klinike.
  • Mjesečno su organizirani sastanci epidemio-mikroinfektivne grupe, kao i redovne Unutrašnje kontrole rada Klinike.Škola u bolnici je nastavila rad 21.02.2005. godine, tj. nastavila prijeratnu praksu Pedijatrijske klinike KCU Sarajevo u vidu kontinuirane nastave za naše pacijenate školskog uzrasta. Klinika postiže zavidne rezultate u dijagnostici, tretmanu i njezi pacijenata kao i edukaciji kadrova svih profila. Svih dvanaest odjeljenja Klinike uspostavilo je pisane saglasnosti roditelja za interventne i invazivne procedure.

Objavljeno 1.8.2018 u 10:22
U protekla 24 sata u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 15 beba, od toga 8 dječaka i 7 djevojčica. - U protekla 24 sata u Klinici urgentne medicine KCUS pregledana su 203 pacijenta. U internističkoj ambulanti 82, a u hirurškoj ambulanti 121 pacijenta.