KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Počela edukacija u programu akreditacije u UKCS-u

Srijeda 23. nov/stu 2011.


 

 

 

 

Unatoč činjenici da razvoj i održavanje standarda kvaliteta predstavlja značajan izazov za mnoge zemlje po pitanjima resursa i primjene, akreditacija je uspješno uspostavljena u mnogim zemljama svijeta i prihvata se kao jedan od najboljih, dosljednih i održivih pristupa za poboljšanje usluga u zdravstvenim organizicijama ili zdravstvenoj ekonomiji, budući da se proces akreditacije zasniva na organizacijskim i profesionalnim standardima koji propisuju mjere kvaliteta za svaki aspekt pružanja zdravstvenih usluga.
Rad na uspostavljanju sistema kvaliteta u zdravstvu  osnova je učinkovite i održive reforme zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Da bi razvili kulturu kvaliteta i sigurnosti u kojoj će se moći raditi na poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditaciji, bit će potreban duži period napornog, ali izazovnog rada.
Sve aktivnosti koje KCUS mora poduzeti u oblasti uspostavljanja sistema kvaliteta, provodiće uz pomoć Federalne Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, koja nudi jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga. Agencija je uspostavljena kako bi radila u saradnji sa zdravstvenim profesionalcima i pomogla im da unaprijede standarde kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.
Cilj programa akreditacije je da se unutar zdravstvenih ustanova-učesnica uspostavi tekući sistem (mreža) za razmjenu iskustava u radu na poboljšanju kvaliteta. Kako bi se ovo postiglo akreditacijski standardi su struktuirani tako da obuhvate široki okvir kliničkih i nekliničkih usluga.
U okviru svakog standarda, pitanja pokrivaju i uključuju najviši nivo upravljanja zdravstvenom ustanovom, obuku i usavršavanje osoblja, upravljanje kvalitetom i rizikom, sigurnost i iskustvo pacijenata u vezi sa zdravstvenom zaštitom. Također su pokriveni  i specifični tehnički zahtjevi za kliničke usluge, kao što su hirurgija, intenzivna njega, mentalno zdravlje, porodiljstvo, onkologija, dijagnostika i sigurno korištenje i izdavanje lijekova u farmaceutskim službama i sl. Standardi su razvijeni u skladu sa međunarodnim ISQua principima, provjeravaju se i revidiraju, što osigurava da su na liniji sa zakonskim zahtjevima i da prihvataju međunarodnu najbolju praksu, a podržani su i uputstvima koji na najbolji način ukazuju kako se to može postići u praksi.
Za zdravstvenu ustanovu, koja postigne akreditaciju, to je zaslužena nagrada koja pokazuje osoblju, pacijentima i javnosti da zdravstvena ustanova pruža usluge visokog kvaliteta koji je ocijenila jedna vanjska, neovisna agencija, a profesionalno priznanje (akreditacija) koje se može dobiti nakon vanjskog pregleda zdravstvene ustanove uvijek je najveći stupanj mogućeg priznanja budući da dolazi od kolega.     

Koristi od učešća u programu akreditacije - Iskustva zemalja koje imaju dugogodišnje iskustvo u oblasti uspostavljanja kvaliteta  i akreditacije u zdravstvu pokazuju brojne koristi koje zdravstvena ustanova može imati  od učešća u programu akreditacije. Prije svega, primjena akreditacijskih standarda vodi razvoju usluga i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti u cijeloj zdravstvenoj ustanovi. Standardi su i sredstvo za efikasno upravljanje i rukovođenje, ali i zaštita od  eventualnih restriktivnih  mjera.
Za zdravstvenu ustanovu uvođenje standarda kvaliteta jača svijest uposlenika o važnosti i vrijednosti kvaliteta u pružanju usluga i bolje razumijevanje u razvoju i primjeni organizacijskih i stručnih politika i procedura, poboljšava sistem kontrole dokumenata i stvara osnov za kontinuirani razvoj  organizacije kroz cikluse stalnog unapređenja kvaliteta i sigurnosti usluga i ospobljavanje osoblja za pozitivne promjene.   Za zdravstvene profesionalce standardi kvaliteta su sredstvo boljeg međusobnog komuniciranja zbog poboljšanih horizontalnih i vertikalnih komunikacija u cijeloj ustanovi, uključujući i bolje veze između multidisciplinarnih timova, sredstvo funkcionalnog uvezivanja različitih organizacijskih jedinica, jačanje timskog rada kroz zajedničko učenje i širenje dobre prakse između odjela, službi i zdravstvenih ustanova (umrežavanje). Standardi kvaliteta su  i osnova za kontinuirano stručno usavršavanje; način da se i formalno priznaju napori osoblja uloženi u poboljšanje kvaliteta svakodnevnog rada; bolje razumijevanje iskustva pacijenta i pitanja koja se odnose na prava pacijenta, na primjer, informiranje pacijenata, privatnost, dostojanstvo i povjerljivost; poboljšano znanje i sistemi upravljanja rizikom, uključujući zdravlje i sigurnost osoblja, upravljanje žalbama pacijenata i osoblja, izvještavanje o incidentima i učenje iz grešaka.
Za korisnike zdravstvene zaštite, pacijente, stvara se povjerenje da  akreditirana ustanova zadovoljava minimalne standarde sigurnosti i stručnosti zdravstvenih profesionalaca, da je  privržena stalnom unapređenju svojih usluga i postizanju optimalnog standarda zaštite, da mogu očekivati pravičan odgovor na svoje potrebe i da kroz učinkovite mehanizme rješavanja žalbi mogu dobiti satisfakciju kao i mogućnost da pacijenti i njihovi njegovatelji aktivnije učestvuju u ostvarivanju svojih prava.

 KCUS
KCUS - Srijeda 12. sep/ruj 2018.
OTVORENO PISMO JAVNOSTI
KCUS - Srijeda 29. aug/kol 2018.
KCUS prvi u FBiH uvodi testiranje na BRAF analizu
Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.