KCUS logo
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU BRIGA ZA ZDRAVLJE PACIJENTA NA PRVOM MJESTU

Struktura - Klinika za pedijatriju 2

Direktor Discipline je prof. dr. Edo Hasanbegović (CV)

PEDIJATRIJSKA KLNIKA 2
Šef Klinike: Doc.dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić (CV)
Glavna sestra Klinike:DMS Fatić Senka

Pedijatrija 2 organizovana je kroz 4. odjeljenja:
  • Odjeljenje I / Neonatalna intenzivna terapija i Neonatologija/
  • Odjeljenje II / Pedijatrijska intenzivna terapija/
  • Odjeljenje III / Hematoonkologija/
  • Odjeljenje IV /Neuropedijatrija, Nefrologija, Pulmologija i Razvojna dijagnostika, habilitacija i rehabilitacija djece/
Odjeljenje I / Neonatalna intenzivna terapija i Neonatologija/

1. Šef Odjela: Prof.dr Suada Heljić (CV)

Ljekari:
•    Doc. dr Hajrija Maksić
•    Prim. dr med. sci Ismeta Kalkan
•    Dr Amra Čengić
•    Dr med. sci. Sabina Terzić
•    Dr med sci Emina Hadžipašič
•    Dr Raho Spahović
•    Mr sci. dr Emina Vukas-Salihbegović
•    Dr Edina Pašić
•    Dr Aida Hakimi

Glavna sestra: VMS Munevera Hrvat

Organizaciona struktura:
•    Jedinica neonatalne intenzivne terapije (20 postelja)
•    Postintenzivna njega (10 postelja)
•    Standardna neonatologija (10 postelja)
•    Perinatologija na Ginekološko- akušerskoj  klinici (8 postelja postintenzivne neonatalne njege i 38 standardne njege – ljekarska skrb )
•    Neonatološko savjetovalište
•    Kabinet za dojenje

Kadar:
•    10 specijalista (od toga 4 subspecijalista , 5 doktora nauka, jedan magistar)
•    30 odjeljenskih sestara (od čega dvije u jutarnjoj smjeni, glavna VMS i odgovorna sestra), jedna sestra u savjetovalištu

Aktivnosti:
•    Zbrinjavanje prijevremeno rođene djece, uključujući ekstremni prematuritet
•    Zbrinjavanje ugrožene terminske novorođenčadi
•    Pre i postoperativni tretman  velikih operativnih zahvata neonatale hirurgije
•    Dijagnostika i tretman  svih neonatalnih problema
•    Reanimacija novorođenčadi u porođajnoj i operacionoj sali
•    Pregledi  i nadzor nad novorođenčadima na GAK-u
•    Neonatalni skrining na hipotireozu i PKU
•    Imunizacije novorođenčadi na GAK-u
•    Imunoiprofilaksa RSV palivizumabom

Terapijske mogućnosti:
•    Svi modovi mehaničke ventilacije uključujući HF ventilaciju
•    Neinvazivna ventilacija, NCPAP
•    Endotrahealna aplikacija surfaktanta
•    Inhalatorni azotni oksid
•    Terapijska hipotermija sa servokontrolom nakon perinatalne asfiksije (protokol Bristol)
•    Amplitudno integrirani EEG
•    Ultrazvučne pretrage mozga i drugih organa
•    Plasiranje venskih katetera (PIC line, CVK, umbilikalna kateterizacija)
•    Kompletna parenteralna prehrana
•    Eksangvinotransfuzija, parcijalna eksangvinotransfuzija
•    Peritonealna dijaliza
•    24-h monitoring životnih funkcija, svi vidovi podrške životnih funkcija
•    24-h dostupan mobilni RTG

Edukativna i nastavna aktivnost
•    Specijalizacije i subspecijalizacije iz Neonatologije
•    Nastavna baza za studente medicine
•    Edukacije iz ultrazvučne dijagnostike mozga
•    Tečajevi neonatalne reanimacije (Neonatal Resuscitation Program prema programu AAP i AHA)
•    Tečajevi naprednepedijatrijske reanimacije (Advanced Pediatric  Life Support )

Projekti inaučno- istraživačka djelatnost (tekući)
•    AMICOL studija (Amikacin pharmacokinetics to optimize dosing recommendations and pato(physiological) considerations in neonates with perinatal asphyxia treated with hypothermia


Odjeljenje II / Pedijatrijska intenzivna terapija/

2. Šef Odjela: Dr.sci.med. Verica Mišanović
Ljekari :    
Prim Mr.sci.dr. Duško Anić
Glavna sestra Odjela: VMS Azra Kučanin

Organizaciona struktura Odjeljenja II
Odjel Pedijatrijske intenzivne terapije

Prostor:
• Lokacija odjeljenja: 9 etaža
• Kapacitet: 8 reanimacionih postelja

Kadar:
• 2 specijalista
• 8 odjeljenskih sestara

Aktivnosti:
•    Dijagnostičke procedure i tretmani životno ugroženih pacijenata pedijatrijske populacije u dobi od 1 mjesec do navršenih 18 godina života (pacijenti čiji je život ugrožen  zbog razvoja respiratorne, kardijalne, renalne, hepatalne, metaboličke, autoimune,hematološke, infektivne ili neurološke insuficijencije, čije zbrinjavanje zahtijeva korištenje posebnih reanimacionih protokola)
•    Pre- i postoperativni tretman kardiohirurskih pacijenata , pacijenata koji su operisani na Klinici za dječiju hirurgiju ( urološka, gastrointenstinalna , pulmološka urođena i stečena patološka stanja, tumori), neurohirurških pacijenata dječije dobi
•    protokoli bazične reanimacije( ABC pristup, korištenje ambu balona i maske uz 02)
•    napredna pedijatrijska reanimacija  (ABCDE pristup)
•    intubacija
•    mehanička ventilacija -različiti oblici ventilatorne potpore: CPAP,CPAP/ASB, IPPV,IMV,SIMV.
•    plasiranje perifernog venskog puta, centralnog venskog puta,intraoesealnog puta
•    neinvazivni i invazivni monitoring vitalnih funkcija ( EKG, RR,TA,MAP)
•    farmako i elektrokonverzija poremećaja ritma –defibrilacija
•    peritonealna dijaliza
•    hemodijaliza
•    plazmafereza
•    torakalna drenaža
•    terapijska hipotermija
•    orijentacioni UZ srca , abdomena , pluća
•    RTG snimak (pluća , abdomena...)

Nastavni i naučno- istraživači rad:

•    Provodenje nastave za studente medicine i stomatologije, iz  oblasti Pedijatrijske reanimacije i intenzivne terapije  
•    Provođenje specijalizantskog staža za ljekare na specijalizaciji iz pedijatrije, urgentne medicine, anesteziologije, porodične medicene
•    Tečaj napredne pedijatrijske reanimacije Advanced Pediatric Life Support (APLS)

Odjeljenje III / Hematoonkologija/

3. Šef Odjela: Prof.dr Meliha Sakić

Ljekari:
Prim.Mr.sc.dr Adela Tunić
Prim.mr.sc. dr Senada Mehadžić
Dr Ismail Lutolli
Dr Sanela Hajdarpašić

Glavna sestra odjela:
DMS Cocalić Hanka

Organizaciona struktura odjeljenja III:
Hematoonkološko odjeljenje uključuje: bolničko odjeljenje, Dnevnu bolnicu i Sterilnu jedinicu za autolognu transplantaciju matičnih stanica.
Bolničko odjeljenje prima oko 60 novih  malignih slučajeva godišnje iz cijele Federacije , Istočni dio RS i Brčko distrikt.Također , pruža  brigu za dojenčad, dječu i adolescente iz domena dječije hematoonkologije.

Prostor:
• Lokacija odjeljenja: 8 etaža
• Kapacitet: 19 postelja ( odjel + Dnevna bolnica )
• Lokacija Savjetovališta: 2. sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije
• Sterilna jedinica za autolognu transplantaciju perif. matičnih stanica

Kadar:
• 5 specijalista (2 ljekara specijalisti pedijatrije + 3 ljekara specijalisti pedijatrije, subspecijalisti dječije hematoonkologije)
• 8 odjeljenjskih sestra
• 1 sestra u savjetovalištu

Aktivnosti:
• Dijagnosticiranje i tretman djece sa hematološkim i onkološkim bolestima
• Specijalno polje interesa:
• Istraživanje etiologije leukemije
• Učešće u razvoju Centra za transplantaciju koštane srži
• Razvoj citologije, imunologije i citogenetike hematoloških i onkoloških
bolesti

Nastavni i naučno-istraživači rad:
• Provođenje nastave za studente medicine , stomatologije i Fakulteta zdravstvenih studija iz  oblasti Pedijatrijske hematoonkologije   
• Provođenje specijalizantskog staža za ljekare na specijalizaciji iz pedijatrije, dječije hematoonkologije ,urgentne medicine, porodične medicine.

Odjeljenje IV /Neuropedijatrija, Nefrologija, Pulmologija i Razvojna dijagnostika, habilitacija i rehabilitacija djece/

Šef odjeljenja : Prof dr Smail Zubčević

Ljekari :
Doc dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić (Šef Pedijatrije 2)
Doc dr Danka Miličić-Pokrajac (Šef Pedijatrije 1)
Doc dr Amina Selimović
Dr.sc.med Sajra Užičanin
Dr.sc. med Admir Hadžimuratović
Mr.sc. dr Amra Đinović
Mr. sc.dr Selma Dizdar
Dr Ganimeta Bakalović
Dr Semra Kapić
Prim dr Nermina Hodžić
Prim dr Azijada Sadžak

Glavna sestra Odjeljenja : DMS Nermina Čengić

Organizaciona struktura Odjeljenja IV:
Neuropedijatrija
Nefrologija
Pulmologija
Razvojna dijagnostika,habilitacija i rehabilitacija djece
Savjetovališta i kabineti

Neuropedijatrija

Ljekari Neuropedijatrije :
Prof dr Smail Zubčević
Doc dr Feriha Hadžagić-Ćatibušić
Dr.sc.med Sajra Užičanin

Prostor Neuropedijatrije:
• Lokacija odjeljenja: 8 etaža
• Kapacitet: 15 postelja
• Lokacija Neuropedijatrijskog savjetovališta : 2. sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije
• Kabineti: EEG kabinet, ambulanta za autizam, EMNG kabinet
• Kabinet za ehosonografiju mozga

Kadar Neuropedijatrije:
• 3 specijalista pedijatra , subspecijalisti neuropedijatrije
-Klinički psiholog
• 5 odjeljenjskih sestra
• 1 sestra u Savjetovalištu
• 2 EEG/EMNG tehničara

Aktivnosti:
• Dijagnosticke procedure i lijecenje djece sa razlicitim neuroloskim oboljenjima

Nastavni i naučno- istraživači rad:
•    Provodenje nastave za studente medicine i stomatologije, iz  oblasti neuropedijatrije   
•    Provođenje specijalizantskog staža za ljekare na specijalizaciji iz pedijatrije, urgentne medicine, anesteziologije, porodične medicene , neurologije, kliničke farmakologije
•    Provođenje subspecijalizantskog staža za ljekare pedijatre na subspecijalizaciji iz neuropedijatrije
•    Kontinuirano aktivno učešćena medicinskim kongresima u zemlji i inostranstvu

Nefrologija

Ljekari Nefrologije:
Doc dr Danka Miličić-Pokrajac
Dr.sc.med dr Admir Hadžimuratović
De Semra Cepić -Kapić

Prostor Nefrologije:  
• Lokacija odjela: 8 sprat Kapacitet: 9 kreveta
• Lokacija Savjetovališta: 2 sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije

Kadar Nefrologije :
3 ljekara specijalsta pedijatrije (2 ljekara specijalista pedijatrije, subspecijaliste dječije nefrologije)
4 sestre + 1 sestra u savjetovalištu

Aktivnosti:
•    Dijagnosticke procedure i tretman djece sa infekcijama urinarnog trakta, kongenitalnim anomalijama urinarnog sistema, glomerulopatijama, tubulopatijama, hipertenzijom,rijetkim bolestima, akutnim i hroničnim zatajenje bubrega i transplantacijom bubrega.
•    Preoperativna trijaža nefroloških pacijenata sa urođenom anomalijom urinarnog sistema i optimalno planiranje hirurške korekcije putem prezentacije na multidisciplinarnom konzilijarnom sastanku sa dječijim hirurzima, dječijim radiolozima i specijalistima nuklearne medicine.
•    Uroflow kod djece da disfunkcionalnim uriniranjem,
•    Peritonealna dijaliza kod pedijatrijskih pacijenata sa akutnim i hroničnim zatajenjem bubrega,
•    Sve vrste hemodijalize kod pedijatrijskih pacijenata sa akutnim i hroničnim zatajenjem bubrega,
•    Biopsija bubrega pod kontrolom ultrazvuka od strane dječijeg nefrologa
•    Plazmafereza kod neuroloških, onkoloških, imunoloških i nefroloških pacijenata
•    Posttransplantaciono praćenje pacijenata,
•    Edukacija roditelja za izvođenje peritonealne dijalize u kućnim uslovima, toalete perkutane nefrostome i čiste intermitentne kateterizacije mokraćnog mjehura

Nastavni i naučno- istraživači rad:
•    Provodenje nastave za studente medicine i stomatologije, iz  oblasti dječije nefrologije
•    Provođenje specijalizantskog staža za ljekare na specijalizaciji iz pedijatrije, urgentne medicine, anesteziologije, porodične medicene , kliničke farmakologije
•    Provođenje subspecijalizantskog staža za ljekare pedijatre na subspecijalizaciji iz dječije nefrologije
•    Kontinuirano aktivno učešćena medicinskim kongresima u zemlji i inostranstvu


Pulmologija

Šef odjela: Prof.dr.S.Zubčević

Ljekari:
Doc.dr.Amina Selimović
Prim. mr.sc.dr. Amra Džinović
Mr.sc.dr.Selma Dizdar
Dr.Ganimeta Bakalović

Organizaciona struktura:
Odjel pulmologije
Pulmološko Savjetovalište
Savjetovalište za cističnu fibrozu

Prostor:
Lokacija odjela: 8. etaža
Kapacitet:  15 postelja
Lokacija Savjetovališta: Pvi sprat Polikliničkog dijela Pedijatrije
Savjetovalište za Pulmologiju
Savjetovalište za Cističnu Fibrozu

Kadar:
4 ljekara  ( 2  ljekara specijalista  pedijatrije  + 2 ljekara specijalista  pedijatrije  ,subspecijalista dječije pulmologije)
5 odjeljenske sestre + 1 dnevna + glavna sestra odjela
1 dipl.med. sestra – savjetovalište

Aktivnosti:
-    Dijagnostička obrada i terapijski tretman pacijenata sa plućnim poteškoćama,
-    Realizacija testova plućnih funkcija ( spirometrijska mjerenja),
-    Alergološka obrada ( prik test, testovi iz krvi),
-    Realizacija sputuma ( kod nespecifičnih i specifičnih oboljenja- upale respiratornih puteva, sumnja na Tuberkulozu pluća, sumnja na Cističnu Fibrozu),
-    Realizacija gastričnog lavata ( sumnja na specifični proces),
-    Određivanje nivoa hlorida u znoju,
-    Dijagnostička obrada, terapijski tretman i praćenje djece oboljele od Cistične Fibroze,
-    Dijagnostička obrada, terapijski tretman i praćenje djece oboljele od Tuberkuloze,
-    Dijagnostička obrada, tretman i vođenje pacijenta sa torakalnim drenom,
-    Eksplorativna i terapijska bronhoskopija,
-    Obrada pacijenata kod sumnje na strano tijelo u dišnim putevima,
-    Praćenje pacijenata nakon ekstrakcije stranog tijela u dišnim putevima,
-    Obuka pacijenata za primjenu inhalacione terapije
Nastavni i naučno- istraživači rad:

•    Provodenje nastave za studente medicine i stomatologije, iz  oblasti pedijatrijske pulmologije
•    Provođenje specijalizantskog staža za ljekare na specijalizaciji iz pedijatrije, urgentne medicine, anesteziologije, porodične medicene
•    Provođenje subspecijalizantskog staža za ljekare pedijatre na subspecijalizaciji iz dječije pulmologije
•    Kontinuirano aktivno učešćena medicinskim kongresima u zemlji i inostranstvu

Razvojna dijagnostika, habilitacija i rehabilitacija djece

Prostor:
• Salu za kineziterapiju (2 sprat Polikliničkog odjela)
• Soba sa kadom za hidroterapiju u kojoj je smjesten i hidrokolator za toplotne procedure
 (1 sprat Polikliničkog odjela)
• Hospitalni dio 7. etaža kapacitet: 8 kreveta

Kadar:
2 ljekara specijalste fizijatrije
1 med seste
6 Fizioterapeuta ( 1 Dipl.fizioterapeut i 1 Glavna sestra )

Aktivnosti:
• Detekcija i tretman simptomatski rizicne djece (SRD) upucene od strane neuropedijatara metodom po Vojti i Bobath-u.
• Rana habilitacija i rehabilitacija djece.
• Respiratorna kineziterapija, kinezitejping


Objavljeno 20.8.2018 u 00:00
U toku proteklog vikenda u Klinici za porodiljstvo KCUS rođeno je 27 beba, od čega 15 dječaka i 12 djevojčica. - U toku proteklog vikenda u Klinici urgentne medicine KCUS pregledano je 459 pacijenata. U hirurškoj ambulanti 172, a u internističkoj 287 pacijenata.